top of page

VITALFELD checkup / Prehliadka VITALFELD

A MEASURING SYSTEM BASED ON PHYSICS

  • 1 hour 15 minutes
  • 130 euros
  • Hraničná kosice|Poprad|Bratislava|Daviottenweg

Popis služby

Slovak:- Individuálna celostná diagnostika a liečba. Všetky vyhlásenia o účinnosti technológie Vitalfeld sú založené na našich vlastných dlhoročných pozorovaniach, výskumoch, štúdiách, ako aj skúsenostiach a správach terapeutov a v súčasnosti ešte nie sú uznávané konvenčnou medicínou! S meracím prístrojom Vitalfeld Diagnostics sú produkované ultraslabé elektrické impulzy a prenášané do tela cez elektródy. V priebehu iba ôsmich minút sa vykoná viac ako 200 miliónov jednotlivých meraní vo frekvenčnom rozsahu od jedného Hz do jednej miliardy Hz, ktoré potom slúžia ako základ pre analýzu. sú certifikované CE podľa zákona HLAVNÉ VÝHODY 1) celotelový skríning 2) rýchle fyzické meranie a okamžitá analýza údajov 3) nové prístupy k liečbe nejasných symptómov 4) zachytenie a popis zložitých energetických vzťahov 5) preventívna medicína prostredníctvom včasnej detekcie možných stresových faktorov 6) voliteľná manipulácia so zariadeniami prostredníctvom vyškoleného personálu English:- Individual holistic diagnostics and treatment. All statements on the efficacy of Vitalfeld technology are based on our own years of observation, research, studies, as well as experiences and reports by therapists, and are currently not yet recognized by conventional medicine! With the Vitalfeld Diagnostics measuring device ultra-weak electric impulses are produced and transferred to the body via electrodes. Within only eight minutes, more than 200 million individual measurements, in a frequency range from one Hertz to one billion Hertz, are carried out, which then serve as basis for analysis. The results from the direct application are validated by the latest basic research and the lessons learned from millions of measurements. Global Diagnostics thus enables a holistic picture of energetic processes and consequently a clear description of important regulation processes in the body. It therefore can be used as a precise, quick and independent instrument for a holistic approach. The products are developed in Switzerland according to the latest standards and are CE certified after the Medical Devices Act. CRUCIAL ADVANTAGES 1) whole-body screening 2) quick physical measurement and immediate data analysis 3) new treatment approaches for unclear symptoms 4) capturing and description of complex energetic relationships 5) preventative medicine through early detection of possible stress factors 6) optional handling of devices through trained personnel.


bottom of page